Kat İrtifakı ve Kat İrtifakının Kurulması

Bir arsa üstünde, ileride kat mülkiyetine konu olmak suretiyle yapılacak yada yapılmakta olan bir yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki yada ortak malikleri tarafınca kurulan irtifak hakkına “kat irtifakı”, bu haklara haiz olanlara da “kat irtifakı sahibi” denir.

Kat İrtifakı ve Kat İrtifakının Kurulması

Kat irtifakı, arsa payına bağlı bir irtifak çeşididir. Yapının tamamı için düzenlenecek “yapı kullanma izin belgesi”ne dayalı olarak, KMK.’da gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine re’sen (kendiliğinden) çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin yada kat irtifakına haiz ortak maliklerden birinin istemi ile de gerçekleştirilebilir (KMK. Md: 2/3).

Bir arsa üstünde, ileride kat mülkiyetine mevzu olmak suretiyle yapılacak yada yapılmakta olan bir yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki yada ortak malikleri tarafınca kurulan irtifak hakkına “kat irtifakı”, bu haklara haiz olanlara da “kat irtifakı sahibi” denir.

Kat irtifakı, “resmi senet” ile ve tapu siciline “tescil” ile doğar. (KMK. Md:10).

Kat İrtifakının Hukuki Mahiyeti

Yapılmakta yada ileride yapılacak bir yapının bölümleri üstünde, yapı tamamlandıktan sonrasında geçilecek kat mülkiyetine esas olmak suretiyle, arsa maliki yada arsanın ortak malikleri tarafınca bu kanun hükümlerine göre kat irtifakı kurulabilir.

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine re’sen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin yada kat irtifakına haiz ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir.

Bir arsa üstünde kat mülkiyetine mevzu olmak suretiyle yapılacak yada yapılmakta olan bir yada birden fazlaca yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki yada ortak malikleri tarafınca Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına, kat irtifakı hakkı denir.

Dava yolu ile kat irtifakı kurulamaz. Sadece, mahkemeden ortaklığın giderilmesi yöntemiyle KMK. Md:10’un uygulanması istenebilir.

Kat İrtifakı ve Kat İrtifakının Kurulması

Kat İrtifakı İşleminin Mali Yönü

 1. Kat irtifakı kurulması işlemi, hiçbir vergi ve harca tabi değildir. Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harç ve vergiden istisnadır.
 2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Kat İrtifakının Kurulması İçin Aranan Şartlar

 • Anayapı henüz yapılmamış yada tamamlanmamış olmalıdır.
 • Yapılacak bölümler bağımsız olmalıdır.
 • Yapının tamamında kat irtifakı kurulmalıdır.
 • Maliklerin tümü istemde bulunmuş olmalıdır.
 • Birden fazlaca malik var ise resmî senet, tek malik var ise istem belgesi düzenlenmiş olmalıdır.
 • Kanunda belirtilen belgeler getirilmiş olmalıdır.

Kat İrtifakının Kurulması İçin Lüzumlu Belgeler

Henüz yapı yapılmamış yada yapısı tamamlanmamış bir arsa üstünde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin yada tüm paydaşlarının buna ilişkin istem ile beraber düzenlenen proje ile yönetim planını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ek olarak yönetim planı istenmez.

Bir arsa üstünde kat irtifakları sadece sözleşmede yada dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunmuş olduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa oranı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün “Beyanlar” hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonrasında kat mülkiyetine mevzu olacak bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir.

Yapının tamamlanmasından sonrasında kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ilişkin resmi senede ve lüzumlu belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üstüne re’sen yapılır.

5912 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişim Yapılmasına ilişkin Kanun’un 23.06.2009 tarihinde kabulünden ilkin kat irtifakı kurulmuş ve üstündeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına haiz ortak maliklerden birinin başvurusu yada yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üstüne zorunlu deprem sigortası poliçesi dahil başkaca hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine re’sen geçilir.

Kat irtifakı, KMK. Md:14’e göre; aşağıda belirtilen belgelerin tapu idaresine verilmesiyle kurulur. Henüz yapı yapılmamış yada yapısı tamamlanmamış bir arsa üstünde kat irtifakının kurulması ve Tapu Sicili’ne tescil edilmesi için o arsanın malikinin yada tüm paydaşlarının buna ilişkin yazılı ve sözlü “istem” ile beraber 12. Maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen “mimari proje” ile (b) bendindeki “yönetim planı”nı Tapu İdaresi’ne vermeleri şarttır.

Mimari projenin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca “yönetim planı” onaylanmış olması gerekir.

“Yönetim planı”nın bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden fazlaca yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre KMK. 28. Maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik yada malikler tarafınca imzalanmış olması gerekir.

Yapının tamamlanmasından sonrasında kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ilişkin Resmi Senet’e ve 12. Maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece “Yapı Kullanma İzin Belgesi”nin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili Tapu İdaresine gönderilmesi üstüne re’sen yapılır.

Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı anagayrimenkulde Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur.

Yapı kullanma izin belgesi; Yapı kullanma izin belgesi; İmar kanunu md:30’a göre; yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının belediye yada valiliklerce anayapının tüm bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren bir belgedir. Bu belge, herhangi bir apartmanın yalnızca bir kısım bağımsız bölümleri için verilmişse, cins değişikliği yapılamaz ve kat mülkiyetine geçilemez.

Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin başvurularını en geç 30 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Aksi halde, bu sürenin sonunda yapının tamamının yada biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.

Kat irtifakının kurulması için lüzumlu belgeler şöyle özetlenebilir:

 • Dilekçe: Tüm bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe (istenildiğinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüğü görevlilerince yazılır).
 • Genel inşaat projesi: Bir mimar yada mühendis tarafınca yapılmış olması ve doğruluğu Belediyece (Belediye sınırları haricinde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.
 • Bir arsa üstüne birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.
 • Vaziyet planı: Bir arsa üstüne yapılacak birden fazla yapıların (Blok yada ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, var ise özel yol, yeşil saha spor tesisleri şeklinde ortak yerlerinin açıkça gösterilmesi ve Belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ek olarak vaziyet planı ibrazına gerek kalmamıştır.
 • Yönetim planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının tüm maliklerce her sayfası imzalanmış olması gerekir.
 • Liste: Listenin her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu şeklinde nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, var ise eklentisini göstermesi ile ana gayrimenkulün maliki yada tüm paydaşları tarafınca imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.
 • Maliklerin yada yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları
 • Maliklerin 6×4 santimetre. büyüklüğünde ikişer tane vesikalık fotoğrafı (Resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılması için)
kat irtifakıkat mülkiyeti kanunuprofesyonel site yönetimisite yönetimi

İntegral Yönetim

Yönetim hizmeti verdiğimiz yaşama alanlarını kat malikleri ve sakinlerinin talep ve beklentilerini aşan ölçüde çağdaş ve sorunsuz mekânlara dönüştürüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Servislerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, çerezleri web tarayıcınızın ayarlarıyla kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü tarafların izleme teknolojilerini kullanabilecek içerik ve komut dosyalarını da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıdaki onayınızı seçici bir şekilde verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve onları nasıl işlediğimiz hakkında tam bilgi için, lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
Youtube kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Vimeo
Vimeo kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Google Maps
Google kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Spotify
Spotify kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Sound Cloud
Sound kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.