Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi

Kat mülkiyeti, Kat mülkiyeti kütüğü’ndeki sicil kaydının silinmesiyle sonlanır. Tümü harabolan ana yapının arsasında malik yada ortak malikler tarafınca yine kat mülkiyeti esasına göre yeni bir yapı yapılmak istenirse, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanır.

Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi

Kat mülkiyeti, Kat mülkiyeti kütüğü’ndeki sicil kaydının silinmesiyle sonlanır.

  • Kat mülkiyetinin anagayrimenkulün arsasıyla beraber yok olması yada kamulaştırılması ile sona ermesi: Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sonlanır. Anagayrimenkulün tüm bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez.

Sicil kaydı, tüm kat maliklerinin yada tüm bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan malikin, anagayrimenkuldeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesine ilişik yazılı istemi üstüne silinir ve o gayrimenkul, müstakil bölümlere bağlı arsa paylarına nazaran genel kütükte yeni bir sayfaya geçilerek ve eski kayıtlarıyla bağlantı sağlanmak suretiyle tescil olunur. Anagayrimenkulün niteliğinde kat mülkiyetinin kurulmasından sonra değişimler olmuşsa, yeni sicil kaydına bunlar da yazılır.

Bağımsız bölümlerden biri, bir ayni hakla yada sicile şerh verilen bir şahsi hakla kayıtlanmış bulunuyorsa, gerçek sahibinin başarısıyla o hak kütükten silinmedikçe, anagayrimenkul üstündeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi istenemez.

Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil kaydının silinmesine muvafakat etmemekle birlikte hakkının yalnız borçluya ilişik mülkiyet payına yada hakkın niteliğine gore, tüm ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvafakat ederse, bu hak sicilden silinmeksizin yalnız borçlunun, adi mülkiyet esasına tabi kılınmış olan o gayrimenkuldeki tüm ortak mülkiyet payları üstüne geçirilmek suretiyle genel kütüğe tescil olunur.

Anagayrimenkulün arsasıyla beraber tamamen yok olması yada kamulaştırılması halinde sicil kaydının silinmesi genel hükümlere göre yapılır.

Anagayrimenkul kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli bağlantılı bulunmuş olduğu arsa oranı ve eklentileri de gözününde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve o bölümün malikine ödenir.

Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi

  • Kat mülkiyetinin anayapının harap olması sonucunda sona ermesi: Anayapının tümü harap olmuşsa, anagayrimenkul üstündeki kat mülkiyeti kendiliğinden sonlanır.

Anayapının bağımsız bölümlerinden biri tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde bölümünü tekrardan yaptırmazsa, öteki kat malikleri yada bunlardan bir kısmı, bu sürenin tamamlanmasından başlayarak, bir yıl içinde o bölüme ilişik arsa payının, kıymeti karşılığında ve arsa payları oranında kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. Hal böyle olunca, devrolunan arsa payları kat mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarının “beyanlar” hanesine işaret olunur; arsa payını devralanlar, devraldıkları tarihten başlayarak, iki yıl içinde, harap olan bağımsız kısmı tekrardan yaptırmaya yada aynı sure içinde tüm kat malikleri bağımsız bölümlere bağlı arsa paylarını tekrardan hesaplayarak kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar.

Birden oldukça bağımsız bölüm tamamen harap olup da bunlardan birinin tekrardan yapılması ötekinin yapılmasına bağlı bulunuyorsa, bağımsız bölümleri harap olan kat malikleri bunları tekrardan yaptırıp yaptırmayacaklarını, harap olma tarihinden başlayarak, altı ay içinde öteki kat maliklerine yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar.

Bildirmeyenlerin tekrardan yaptırmak istemedikleri Kabul olunur ve onların arsa payları, bölümlerini tekrardan yaptırmak isteyenlere öncelikle devredilir.

Harabolan bağımsız bölümler üstündeki kat mülkiyeti bu maddede yazılı süreler devamınca kendiliğinden kat irtifakına çevrilir ve kat mülkiyeti kütüğünde beyanlar hanesine geçici şerh verilir. Bağımsız bölüm yapılınca onun üstündeki kat mülkiyeti tekrardan doğar ve geçici şerh kütükten silinir.

  • Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi: Anagayrimenkulün yada anayapının harabolması halinde durum yönetici tarafınca o gayrimenkulün bulunmuş olduğu yerin tapu idaresine ve tüm kat maliklerine; eğer yönetici yoksa, bağımsız kısmı harap olan kat maliki tarafınca tapu idaresine derhal bildirir; bunun bildirilmemesi yüzünden doğacak zararların tümünden bağımsız kısmı harap olan kat maliki, zararın beşte biri oranındaki kısmından da yönetici müteselsilen sorumlu olup, Hazine sorumlu değildir.

Kat mülkiyeti sona erince, kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulün kaydı anayapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütüğü kurulmadan önceki genel kütük kaydıyla bağlantı sağlanmak suretiyle, arsa payları oranında ortak mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe tescil edilir. Hal böyle olunca sigorta bedelleriyle enkaz üstünde de ortak mülkiyet hükümleri yürür.

Tümü harabolan ana yapının arsasında malik yada ortak malikler tarafınca gene kat mülkiyeti esasına göre yeni bir yapı yapılmak istenirse, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanır.

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti

Kat maliklerinden herhangi biri bu kanuna göre, kendisinin üstüne düşen borçlarını ve yükümlerini yerine getirmemek için ötekiler için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil kısmı üstündeki mülkiyet hakkının devredilmesini hakimden isteme hakkına sahiptirler.

kat mülkiyetiprofesyonel site yönetimisite yönetimi

İntegral Yönetim

Yönetim hizmeti verdiğimiz yaşama alanlarını kat malikleri ve sakinlerinin talep ve beklentilerini aşan ölçüde çağdaş ve sorunsuz mekânlara dönüştürüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Servislerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, çerezleri web tarayıcınızın ayarlarıyla kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü tarafların izleme teknolojilerini kullanabilecek içerik ve komut dosyalarını da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıdaki onayınızı seçici bir şekilde verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve onları nasıl işlediğimiz hakkında tam bilgi için, lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
Youtube kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Vimeo
Vimeo kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Google Maps
Google kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Spotify
Spotify kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Sound Cloud
Sound kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.