Yönetici Sözlüğü

Anagayrimenkul yönetimi esnasında sıkça kullanılan ve kesinlikle karşılaşacağınız bazı kavramlar vardır. Tüm yöneticilerin ihtiyaç duyacağı bu kavramlar ve tanımlamaları sizler için yönetici sözlüğünde derledik.

A

Ada

Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve/ya yapay sınırlarla ve/ya kadastro çalışma alanı sınırı ile ve/ya devlet demiryolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna ada denir.

Aile Konutu

Aile konutu ailenin sürekli olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanun’un 19.maddesinde aile konutunun bulunmuş olduğu yere “yerleşim yeri” adı verilmiştir. Buna nazaran yerleşim yeri bir ailenin devamlı kalmak niyeti ile oturmuş olduğu yerdir.

Akitli ve Akitsiz İşlemler

Resmi senet düzenlenerek meydana getirilen satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları ile tapu sicil müdürlüğünde meydana getirilen işlemlerdir. Akitsiz işlemler, aynî hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişim, ayırma, birleştirme, mirasın intikali şeklinde gerçek sahibinin yada malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde meydana getirilen işlemlerdir. Akitsiz işlemler için resmi senet yerine tescil istem belgesi düzenlenir.

Anagayrimenkul/Anataşınmaz

Kat mülkiyetine mevzu olan yapının bütünüdür.

Ana Yapı

Yalnız esas yapı kısmına denir.

Aplikasyon (Yer gösterme)

Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının, kısaca parselin sınırlarının zeminde gösterilmesidir.

Arazi

Sınırları, yüz ölçümü ve niteliği yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.

Arsa ve Arsa Payı

Belediye ve mücavir alan sınırları yada köy yerleşik alanlarında meydana getirilen planlarla iskan sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir. Kat irtifakı yada kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki ortak mülkiyet payına arsa payı denir. Arsanın Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yazılı esaslara nazaran “bağımsız bölümlere” tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir (KMK. Md:2/d).

B

Bağımsız Bölüm

Kat mülkiyeti yada kat irtifakı kurulmuş yerlerde, ana gayrimenkulün; ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza şeklinde bağımsız mülkiyete mevzu bölümlerine bağımsız bölüm denir.

Anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, kat mülkiyeti kanunu hükümlerine nazaran bağımsız mülkiyete mevzu olan bölümleri bağımsız bölümlerdir.

C

Cins Değişikliği

Bir gayrimenkulün cinsinin yapısız iken yapılı yada yapılı iken yapısız hali bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi yada yapılı iken bağ, bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde meydana getirilen işlemdir. Bir diğer değişle tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek bir başka özellikte tapu kütüğüne tescil edilmesidir. Uygulamada sıkça karşılaşılan cins tashihi işlemleri, arsa yada araziler üstüne yeni bina inşa edilmesi yada mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi şeklinde görülmektedir.

Çap

Kadastro görmüş ve tapu sicilinde kaydı bulunan tüm taşınmazların plan örneklerine çap denir. Çap bir parselin komşu parsellerle plan sınır doğrultularını, içindekini yada sınırlarındaki doğal, yapay tesisleri ve parsele ilişkin detayları içeren bir belgedir.

D

Devre Mülk ve Devre Tatil

Devre mülk, konut olarak kullanılmaya elverişli bir yapı yada bağımsız bölümün ortak malikten her biri lehine bu yapı yada bağımsız bölümlerden senenin belli dönemlerinde, devreler halinde ortaklaşa mülkiyet payına bağlı olarak yararlanılmak suretiyle kurulan bir irtifak hakkıdır. Mülkiyet payına bağlı olmayarak, genel anlamda turizm amaçlı belli tarihlerde tatil yapma hakkına devre tatil denir. Devre tatil hakkının tapu sicili ile bir ilgisi yoktur, aynî bir hak olmayıp kişisel bir haktır.

Düzeltme

Düzeltme, tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın gerçeğe ve/ya belgelere uygun olarak düzenlenmesi işlemidir. Uygulamada yanlış yada noksan yazımlar çoğu zaman malikin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, payı, tarih ve yevmiye numarası, taşınmazın yüzölçümü şeklinde hususlarda yapılmaktadır. İlgililerinin istemi halinde, belgesine aykırı olan yanlışlıklar tapu sicil müdürlüğünce düzeltilebilir. Ek olarak, kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde müdür tarafınca, sebebi düzeltmeler sicilinde açıklanarak re’sen düzeltme yapılmasına olanak tanınmıştır.

E

Eklentiler

Kat irtifakı yada kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün haricinde olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan bölgelere eklenti denir. Bir bağımsız bölümün haricinde olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, hava gazı yada su saati yuvaları, tuvalet şeklinde eklentiler, ilişkin olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki eklentilerin de tek başına maliki olur. Bir yerin eklenti olup olmadığının saptanması için ana gayrimenkulün tapudaki planına, yönetim sözleşmesine ve kat mülkiyeti kütüğünün “beyanlar hanesi”ne bakılır.

Eklenti, aslolan şey malikinin anlaşılabilen arzusuna nazaran işletilmesi, korunması, yarar sağlanması için aslolan şeye devamlı olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma yada başka bir halde aslolan şeye bağlı kılınan göç eder maldır.

F

Ferağ Verme

Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek yada üstünde başkası lehine bir hak oluşturmak amacıyla tapu sicil müdürlüğüne gelip, düzenlenen resmi senedi imzalanarak başkası lehine tescilini istemesi eylemidir.

Fbk

İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirinceye kadar anlamına gelen kısaltmadır. Alacaklının terkin istemesi üstüne ipotek sicilden terkin edilir. Üç ay, bir yıl şeklinde süreli ipoteklerde de sürenin bitiminde ipotek, müdürlükçe kendiliğinden terkin edilmemekte gene alacaklının talebi aranmaktadır.

G

Gayrimenkul ve Anagayrimenkul

Gayrimenkul, taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması olanaksız olan durağan mallar olup arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfada kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkul mülkiyetinin konusunu oluşturur. Gayrimenkul, arazi, arsa, bağımsız bölüm şeklinde bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde durağan(durgun) duran şeylerdir. Kat mülkiyetine mevzu olan taşınmazın bütününe anagayrimenkul denir. Gayrimenkul kayıtları kadastro gören yerlerde tapu sicilinde tutulmaktadır. Tapusu olmayan gayrimenküllerin devri zilyetlik hükümlerine nazaran harici senet yada noterde yapılmaktadır. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir tarafa bir gayrimenkulün satışının yapılmasını isteme hakkını veren bir sözleşmedir.

Gecekondu

İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ilişkin olmayan arazi yada arsalar üstünde rıza alınmadan meydana getirilen izinsiz yapılara gecekondu
denir.

Geçit Hakkı

Bir taşınmaz üstünden öteki bir taşınmaz sahibine geçebilmesi için kurulan aynî bir hak olup, bu hak tapu kütüğüne yazım ile hüküm ifade eder.

Yönetici Sözlüğü

İ

İfraz (Ayırma)

Tapu kütüğüne kayıtlı tek bir parça olan taşınmazın birden fazla bölüme, parsele ayrılmasıdır. İfraz işlemleri, belediye encümeni kararı yada il idare kurulunun pozitif yönde sonucu üzerine kadastro müdürlüklerince tescil bildirimi düzenlenerek tapuya intikal ettirilir. İşlemin bitimini takiben ayrılan parçalara ayrı ayrı parsel numaraları verilir.

İmar Parseli

İmar adaları içindeki kadastro parsellerinin bayındır mevzuatı ve bayındır planı esaslarına nazaran düzenlenmiş şeklidir.

İntifa Hakkı:

Bir maldan tamamıyla yararlanma onu kullanma hakkıdır.

İpotek

Temin edilen bir kredi yada doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın var ise faiziyle birlikte taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. Kurulması bir kanun hükmü tarafınca ön görülmüş ipoteğe kanuni ipotek denir.

İpotekli Borç Senedi

Kişisel bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak geçerlilik kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedidir.

İrtifak Hakkı

Sahibine hakkın mevzusu taşınmaz üstünde bir kullanma ve yararlanma yetkisi veren sınırlı aynî hakların genel adıdır. Mesela, intifa, sükna, geçit, kaynak, üst hakkı.

İştira Hakkı

Bir taşınmaz malı belli bir bedelle, belli bir süre içinde malikinden satın alabilme hakkıdır. Bu niteliği ile satış vaadine benzer sözleşme noterce düzenlenir ve tapu kütüğüne şerh edilir.

İştirakın Bozulması

İştirak (elbirliği) halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirak halinin bozularak müşterek mülkiyet (hissedarlık) esasına geçilmesi işlemidir. Bunun için tüm iştirakçilerin yada temsilcilerinin istemi ya da bu yönde bir mahkeme kararının getirilmesi gerekir.

İştirak Halinde Mülkiyet

Birden çok kişinin aralarında önceden mevcut olan kişisel bir bağı yada ortaklık münasebetini doğurduğu ortak bir mülkiyettir. Mesela kar-koca arasındaki mal ortaklığı.

İzale-i Şuyu

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak haiz olan hissedarlara mallarının aynen taksim edilmesi yada mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar içinde payları oranında paylaştırılmasına izale-i şuyu denir. Ortak malın taksimi mümkün olmuyor ise, mahkemece satılarak karşılık paylaştırılır.

K

Kadastro, Kadastro Müdürlüğü ve Kadastro Parseli

Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üstünde belirtilerek hukuki durumlarının ve üstündeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir. Memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üstünde belirterek hukuki durumlarını saptamak ve bu suretle tapu sicilini oluşturmak ve tapu üstündeki fenni değişimleri takip etmekle görevli kamu idaresine kadastro müdürlüğü denir. Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsel kadastro parselidir.

Kamulaştırma

Devlet yada öteki kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği durumlarda karşılıklarını peşin ödemek şartında hususi mülkiyette bulunanlara taşınmaz malların tamamına yada bir kısmına el konulması işlemidir.

Kat İrtifakı

Bir arsa üstünde, ileride kat mülkiyetine mevzu olmak suretiyle yapılacak yada yapılmakta olan bir yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki yada ortak malikleri tarafınca kurulan irtifak hakkına “Kat irtifakı”, bu haklara haiz olanlara da “Kat irtifakı sahibi” denir.

Kat İrtifakı Sahibi

Kat irtifakı hakkına haiz olanlara denir.

Kat Maliki

Kat mülkiyeti hakkına haiz olanlara denir.

Kat Mülkiyeti

Bağımsız bölümler üstünde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denir. Kat mülkiyeti hakkına haiz olanlara kat maliki denir. Tamamlanmış bir yapının kat, daire, büro, dükkan, mağaza, mahzen, depo şeklinde bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üstünde, o gayrimenkulün maliki yada ortak malikleri tarafınca bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Kat mülkiyetinin mevzusu, tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleridir.

Kaynak Hakkı

Başkasının arazisinden kaynaklanan sudan yararlanma hakkıdır.

Kullanma Hakkı

Kat maliklerinin ortak malik sıfatı ile paydaşı bulundukları bu bölgeler üstündeki yaralanma haklarıdır.

Kuru Mülkiyet

Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifak hakkı olmak suretiyle 2’ye ayrılır. Taşınmazın üstünde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan o taşınmaza haiz olmak anlamına gelir. Kuru mülkiyete çıplak mülkiyet de denir. Kuru mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremez. İntifa hakkı sahibi ise taşınmazı kiraya verebilir.

Kütük

Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üstünde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterler kütük denir. Mesela tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü şeklinde.

M

Mera

Bir yada birkaç köy yada beldenin hayvanlarını otlatmalarını yada otundan yararlanmaları için tahsis edilen yada eskiden beri bu amaçla kullanılagelen arazidir. Tapu kütüğüne değil kamu ortak malları siciline tescil edilir. Mera vasfı değişmedikçe özel mülkiyete mevzu olmaz, süre aşımı ile kazanılamaz.

Mevkii

Köylerde bulunan arazilerin o köy halkınca verilen mahalli isimlere nazaran bulunmuş olduğu yerdir. Mevkii adları de tapu kütüğüne kadastro sırasına nazaran kaydedilir.

Mevzi İmar Planı

Mevcut imar planı sınırları haricinde olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar üstünde sadece plan ilkesine uygun olarak konut, sanayi, turizm, ulaşım vb. tesisler için hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan plandır.

Miras Payının Devri

Miras payının devri (temliki), iştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan öteki bir mirasçı yada mirasçılara devretmesi anlamına gelir. Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış olarak değerlendirilir.

Mirasın İntikali

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının mahkemeden veraset senedi belirtilen mirasçılar adına medeni kanunun hükümlerine nazaran tescili işlemine mirasın intikali denir. Mahkemeden alınmış veraset belgesi ile malikin adına kayıtlı taşınmaz malın, kanuni mirasçıları adına kanuni miras payları oranında hissedarlık esasına nazaran intikal yöntemiyle tescili işlemine paylı (ortaklaşa) mülkiyet olarak tescili işlemidir.

Mirasın Taksimi

Miras taksimi; noter tarafınca yapılmış ise sözleşme ile mirasçılar içinde yazılı olarak yapılmış olup da mirasçıların imzaları noterce onaylanmamış ise tüm mirasçıların baş vurması ile imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanlarca başvurulması gerekir.

Mücavir Alan

İmar mevzuatı bakımından belediyelerin denetim ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanlardır. Mücavir alan sınırları belediye meclisi yada il idare kurulu kararı ile belirlenir ve bakanlıkça onaylanır.

Mütemmim Cüz

Gayrimenkul mülkiyeti, taşınmazın ayrılmaz parçaları (mütemmim cüz), tabi semereleri ve üstüne daha sonradan eklenen eklentileri de kapsar. Mütemmim cüz, mahalli örfe nazaran bir şeyin esaslı bir unsurunu oluşturan o şey telef yada tahrip yada tağyir edilmedikçe ondan ayrılması mümkün olamayan cüzleridir. Taşınmazın altında yada üstünde meydana getirilen inşaat, gayrimenkulün mütemmim cüzleri sayılır.

Ortaklaşa Mülkiyet

Birden fazla kişinin bir şey üstündeki mülkiyet hakları müşterek mülkiyettir. Müşterek mülkiyette issedarların belli payları olup, her paydaş kendi payı üstünde malikin haiz olduğu hak ve yükümlülükleri haizdir. Müşterek mülkiyette hisse sahiplerinin şüfa hakkı (öncelikli alım hakkı) mevcuttur.

N

Nazım İmar Planı

Bölge yada çevre düzeni imar planları uygun olarak çizilen hali hazır haritalar üstünde, kadastro durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerin çözümü şeklinde hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas oluşturmak suretiyle düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile birlikte tüm olan plandır.

O

Ortak Bölgeler

Kat irtifakı yada kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler haricinde kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma yada faydalanmaya yarayan bölgelere ortak bölgeler denir.

P

Pafta

Üstünde parsellerin adaların sınırları, numaraları ve üstündeki bina ile tesisleri gösteren harita tekniklerine uygun olarak çizilmiş dökümanlardır.

Parsel ve Parselasyon

Sınırları, yüz ölçümü ve niteliği kafi halde belli olan, kendi içinde kapanan bir sınırla çevrili yeryüzü parçasına parsel denir. İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini yada birkaçını kapsayacak halde meydana getirilen taşınmaz malları ayırma işlemine parselasyon denir.

Paylaşma

Ortak mülkiyet olarak bulundurulan birden fazla taşınmaz malın ortaklar içinde hisse edilmesidir. Paylaşma rıza-i ve kaza-i olabilir.

R

Resmi Senet

Taşınmaz mülkiyetinin yada mülkiyetten başka aynî hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafınca düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafınca imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir.

S

Sükna Hakkı/Oturma Hakkı

Bir evin tamamında yada bir kısmında oturma yada ikamet etme hakkıdır.

Şufa Hakkı

Ön alım, ilk olarak alım hakkıdır. Hakkın ilişkin bulunmuş olduğu taşınmaz malın satılması halinde onu öteki alıcılara nazaran ilk olarak satın alma hakkıdır.

Sözleşme

Kat mülkiyetinin yada kat irtifakının kurulmasına esas resmi senettir.

Yönetici Sözlüğü

T

Tabii Semereler

Bir şeyin maliki, onun ürünlerinin de maliki olur. Ürünler, dönemsel olarak elde edilmiş doğal yada hukuki ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca nazaran adetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen öteki verimlerdir. Doğal ürünler aslolan şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır.

Takrir

Malik yada gerçek sahibinin düzenlenen resmi senet yada tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda “okudum” yazarak imzalamasına takrir denir.

Taksim

Tapuda ortaklaşa yada iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacı ile meydana getirilen paylaşılma işlemidir. Taksimde paylaşılan taşınmaz malların değerlerinin eşit ihtimaller içinde koşul değildir.

Tapu Sicili

Tapu sicili; taşınmaz mal ile üstündeki hakların durumlarını göstermek suretiyle devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine nazaran tutulan sicildir. Tapu sicilinde; taşınmaz malların yüz ölçümü ve malikinin kim olduğu şeklinde özelliklerin yanı sıra, şerhe ve beyanlar kısmında da taşınmaz mala ilişkin irtifak, rehin şeklinde tüm hak ve yükümlülüklere yer verilir. Tapu kütüğüne taşınmaz mal olarak tescil edilen bağımsız ve devamlı haklar, üçüncü kişilere devir olunabilir, mirasçılara geçebilir ve üstünde her türlü aynî ve kişisel hak kurulabilir.

Arsa oranı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, ön alım, geri alım, sözleşmelerinden doğan haklar ile çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları, haciz, batkı sonucu yada konkordato ile verilen süre tapu kütüğüne şerh verilebilir. Bu şerhlerin verilmesi sonucunda, şerh mevzusu haklar, o taşınmaz üstünde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.

Tapu/Tapu Senedi

Arazinin belirli bir parçasının yada üstüne inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgeye tapu senedi denir.

Tapu Haritası, Tapu Kütüğü

Tapu haritası (tapu planı yada kadastro paftası), parsellerin geometrik şekillerini gösterir ve belirli bir ölçekte çizilmiş haritaya denir. İmar, kamulaştırma haritaları da tapuya tescil edilmekle tapu haritası hususi durumunu kazanır.

Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üstündeki aynî ve kişisel hakları gösteren, köy yada mahalle esasına nazaran tutulan defterlerden her birine tapu kütüğü denir.

Tapu Tahsisi Belgesi

İmar affı çalışmaları sonucunda tapu kütüğünün beyanlar sütununa kaydedilerek, gecekondu hak sahiplerine verilen ıslah imar planı yapıldıktan sonrasında hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil edecek olan belgedir.

Tapu Sicil Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sicilini mevzuatına nazaran tutmakla görevli her il ve ilçede kurulmuş bulunan müdürlüklerdir.

Tapu ve kadastro genel müdürlüğü, taşınmaz mallara ilişkin akitlerle her türlü tescil, kadastro, yenileme işlerini mevzuatına nazaran yapmak, tapu sicillerini, kadastrol topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kamu kurumudur.

Trampa

Trampa, taraflardan birinin öteki tarafa bir yada birkaç şeyin teslim ve mülkiyetini ele geçirmeyi, öteki taraftan da aynı şekilde başka bir yada birkaç şeyin teslim ve mülkiyetini ele geçirmeyi taahhüt etmesi karşılığında borçlandığı bir sözleşmedir. Trampa bir malın, başka bir malla değiştirilmesidir. Trampada değiştirilecek malların değerlerini birbirine eşit olması şart değildir.

Tescil

Tapu kütüğüne yazım anlamına gelir. Aynî ve şahsi haklara yönelik işlemlerin gerekleri yerine getirildikten sonrasında tarih ve yevmiye numarası ile kütüğe tescil edilir.

Terkin

Tapu kütüğünde kayıtlı bir hakkı sona erdirmek amacıyla üstünün kırmızı mürekkepli kalemle çizilerek terkin tarih ve yevmiye numarasının yazılması işlemidir.

Tevhit (Birleştime)

Aynî mal sahibine yada sahiplerine ilişkin birden fazla taşınmazın yeni bir numara altında birleştirilerek bir parsel haline getirilmesi işlemidir.

U

Uygulama İmar Planı

Tasdikli hali hazır haritalar üstüne var ise kadastrol durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına nazaran çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için lüzumlu imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve öteki detayları ayrıntıları ile gösteren plandır.

Üst Hakkı

Bir kimseye, başkasına ilişkin arazinin altında yada üstünde bir yapı inşa etme yada mevcut yapının maliki olma yetkisini veren bir irtifak hakkıdır.

V

Vefa Hakkı

Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir.

Y

Yevmiye, Yevmiye Numarası

Tapu sicili ile ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde meydana getirilen her işlem ile reddedilen, istemlerin tarih ve sıra numarasına nazaran kaydedildiği deftere yevmiye defteri, bu defterden alınarak tapu kütüğünde meydana getirilen tescil yada terkinin yanında belirtilen tarih ve numaraya da yevmiye zamanı ve numarası denir.

Yola Terk

İmar planlarının uygulanışı esnasında taşınmaz mal maliklerince bedelli yada bedelsiz olarak imar planına uygun halde taşınmazın tamamının vaya bir kısmının kamu yararına yola, yeşil alana, parka vb. terk edilmesi işlemidir.

Yönetim Planı

Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina yada sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir. Yönetim planı, kat maliklerinin tümünün beşte dördünün kararı ile değiştirilebilinir.

Yapı Kullanma Belgesi

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımların belediye yada valilikce ana yapının tüm bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren bir belgedir.

apartman ve site yönetimiapartman yönetimisite yönetimiyöneticiyönetici sözlüğü

İntegral Yönetim

Yönetim hizmeti verdiğimiz yaşama alanlarını kat malikleri ve sakinlerinin talep ve beklentilerini aşan ölçüde çağdaş ve sorunsuz mekânlara dönüştürüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Servislerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, çerezleri web tarayıcınızın ayarlarıyla kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü tarafların izleme teknolojilerini kullanabilecek içerik ve komut dosyalarını da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıdaki onayınızı seçici bir şekilde verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve onları nasıl işlediğimiz hakkında tam bilgi için, lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
Youtube kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Vimeo
Vimeo kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Google Maps
Google kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Spotify
Spotify kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Sound Cloud
Sound kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.